Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van J&A Online Retail (www.Polarizedzonnebrillen.nl), gevestigd te Gorinchem met KVK nummer 17285550 en BTW nummer NL.208996588B01.
www.Polarizedzonnebrillen.nl is een handelsnaam van
J&A Online Retail.
.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Polarizedzonnebrillen.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Polarizedzonnebrillen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Polarizedzonnebrillen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Polarizedzonnebrillen.nl zijn vrijblijvend en Polarizedzonnebrillen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Polarizedzonnebrillen.nl. Polarizedzonnebrillen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Polarizedzonnebrillen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden via Ideal, bankoverschrijving(vooraf), Paypal en Mister Cash Credit Card en Belfius Direct. Bestellen op rekening is helaas (nog) niet mogelijk.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Polarizedzonnebrillen.nl.
3.4 Wederverkopers, handelaren kunnen direct inkopen bij Polarizedzonnebrillen.nl offertes zijn 30 dagen geldig. De voorwaarden hiervoor kunnen via service@Polarizedzonnebrillen.nl worden opgevraagd.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Polarizedzonnebrillen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op het moment van aflevering aan u.
4.3 De levering zal via PostNL plaatsvinden. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits het wordt aangeboden door een PostNL medewerker, brievenbuspost valt hier buiten!
4.4 De verzendmethode is als volgt:
1] Tot en met 5 brillen briefpost gratis in Nederland & België tenzij het orderbedrag lager is dan €50,-
2] Bij meer dan 5 brillen pakketpost gratis in Nederland & België tenzij het orderbedrag lager is dan €50,-

Van punt 1 kan worden afgeweken als brillen niet via briefpost te verzenden zijn. Dit geldt o.a. voor alle Avanglion zonnebrillen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Polarizedzonnebrillen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Polarizedzonnebrillen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Polarizedzonnebrillen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd zijn op het design van bekende merken. Volgens de wet is dit toegestaan. Hoewel onze zonnebrillen in stijl en kwaliteit vergelijkbaar zijn, zijn het niet de authentieke of echte zonnebrillen van de merknamen op geen manier aangesloten bij, of vertegenwoordigt, geassocieerd, of gesponsord door zonnebrillen van Armani,Persol,Carerra,Rayban,Chloé,Paul Frank, Ralph Lauren, Gucci,Dolce Gabana, Tom Ford,Cartier, Prada, of een ander vermelde merknaam of haar producten. Wij stellen niet dat onze zonnebrillen origineel zijn. Ook stellen we niet dat het exacte kopieën zijn. Daarom overtreden wij geen auteursrecht wetten. Wij stellen dan ook dat wij een merknaam vergelijken met de stijl van brillen die wij verkopen. Wij vragen eenvoudig de consumenten om kwaliteit & prijs van de bovengenoemde merken bij van ons te vergelijken. Om het even welke verwijzing naar merknamen of "Merknaam style" wordt gemaakt geldt strikt voor vergelijking.
Ook, laat het u weten dat deze website geen binding heeft, niet wordt geassocieerd of door om het even welk van deze merken gesponsord. Wij vragen eenvoudig de consument om de prijs en de kwaliteit van de zonnebril van het merk bij Polarizedzonnebrillen.nl te vergelijken. Als u een authentiek, origineel, of de echte geregistreerde zonnebril van de merken zou willen, gelieve deze te kopen van bij een erkende handelaar. Als u een zonnebril wilt van een goede kwaliteit en met een betaalbare prijs wilt, koop dan bij ons. Om het even welke verwijzing naar de merknaam is strikt voor vergelijking. Wij weten dat u met onze uitzonderlijke zonnebrillen erg tevreden zult zijn

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Polarizedzonnebrillen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Polarizedzonnebrillen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde min verzendkosten daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen honderd werkdagen na aflevering aan Polarizedzonnebrillen.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Ook dienen bijgeleverde attachments zoals kaartjes en stickers nog aan de zonnebril gehecht te zitten.
7.4 Polarizedzonnebrillen.nl zal er voor zorg dragen nadat de geretourneerde product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper.
7.5 Polarizedzonnebrillen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld, als er bij een afnemer een oogontsteking dan wel enigerlei andere oogziekten is ontstaan.
7.6 Polarizedzonnebrillen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld, als er bij een afnemer een huidirritatie dan wel enigerlei andere irritaties ontstaan.

Artikel 8. Garantie

8.1 Polarizedzonnebrillen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van Polarizedzonnebrillen.nl is geldig voor 14 werkdagen. Polarizedzonnebrillen.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zonnebril(len) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Polarizedzonnebrillen.nl )deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Polarizedzonnebrillen.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Polarizedzonnebrillen.nl schriftelijk te worden gemeld (zie artikel 7).
8.3 Deze garantie geldt niet indien:
A) De afnemer tegen Polarizedzonnebrillen.nl in gebreke is.
B) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Polarizedzonnebrillen.nl dan wel tussen Polarizedzonnebrillen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Polarizedzonnebrillen.nl, is Polarizedzonnebrillen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Polarizedzonnebrillen.nl.
9.2 Polarizedzonnebrillen.nl streeft ernaar zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Polarizedzonnebrillen.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Polarizedzonnebrillen.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Polarizedzonnebrillen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan worden Polarizedzonnebrillen.nl toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Polarizedzonnebrillen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Polarizedzonnebrillen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan schriftelijk Polarizedzonnebrillen.nl opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer Polarizedzonnebrillen.nl door korte of gedurende langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Polarizedzonnebrillen.nl deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of mochten enige andere overeenkomst met Polarizedzonnebrillen.nl in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Polarizedzonnebrillen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Polarizedzonnebrillen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Polarizedzonnebrillen.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 13. Toepasselijk Recht

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland (zie artikel 14.5)

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 1 dag na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL92ABNA0811429997 [ABN AMRO Bank] ten name van Bakker's Handelsonderneming te Amersfoort. Voor klanten uit het buitenland: Onze BIC-code is ABNANL2A. Pas na betaling zullen wij overgaan tot het verzenden van uw producten. Hier kunnen afwijkende afspraken voor gelden.
14.2 De rechter te Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en Polarizedzonnebrillen.nl kennis te nemen.

Follow us on Instagram
Je kiest voor ons omdat...
Gratis verzending
Gratis verzending vanaf € 50,-
Anders € 3,95
Track & Trace
Altijd Track & Trace bij je pakket
Verzending via PostNL
Snelle levering
Op werkdagen voor 16:00u besteld, vandaag verzonden
Niet goed, geld terug
14 dagen niet goed geld terug garantie